Zapisz swoje dziecko do świetlicy

Historia świetlicy

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie EFS-f-inx_kolor-poziom-1.jpg

1 września 2017 roku ruszył pełną parą jeden z najważniejszych naszych projektów: Bezpieczna Twierdza – placówka wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki. Projekt przez 24 miesiące był dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i trwał od 1.09.2017 do 31.08.2019 roku. Jego wartość to 291 300 zł, w tym dofinansowanie 270 909 zł, z tego 247 605 zł stanowią środki unijne, a 23304 zł dotacja celowa z budżetu krajowego.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie katowice_logo_poziom_kolor.jpg

Od września 2019 roku kontynuujemy działalność „Bezpiecznej Twierdzy” dzięki funduszowi Urzędu Miasta Katowice, realizując zadanie publiczne „PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE OPIEKUŃCZEJ- KOŁO ZAINTERESOWAŃ- „BEZPIECZNA TWIERDZA” W DZIELNICY LIGOTA-PANEWNIKI” w ramach realizacji Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020” oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Czym jest Bezpieczna Twierdza?

Świetlicą dla dzieci i młodzieży, w której mają stworzone warunki do nauki i rozwoju zainteresowań, w której służymy im pomocą, opiekujemy się nimi, zachęcamy do różnego rodzaju aktywności, wzmacniamy pozytywnie, dajemy dobre wzorce i uczymy jak budować swoją przyszłość. Prowadzimy zarówno zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, jak i zorganizowane zajęcia w postaci trzech kół zainteresowań (Klub Przyjaciół Einsteina, Koło Około Kultury, Klub Pozytywnie Nakręconych) o tematyce matematycznej, kulturalnej i wolontarystycznej. Jest to również miejsce spotkań z psychologiem, organizacji wspólnych projektów, imprez, wyjść i wycieczek oraz zabawy. Każde z podopiecznych uczestniczy w świetlicy 3 dni w tygodniu (w zależności od grupy, do której należy). Każdego dnia zajęć dzieci otrzymują pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia sportowe, posiłek. Przede wszystkim jednak jest to miejsce, w którym każde dziecko może znaleźć pomocną dłoń, żeby RAZEM, WSPÓLNIE IŚĆ PRZEZ ŚWIAT.

Projektem objętych jest 45 dzieci (każdego roku), zamieszkujących teren największej dzielnicy Katowic, Ligota-Panewniki, sprawiających problemy wychowawcze lub/i pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przede wszystkim doświadczających wielokrotnego wykluczenia oraz pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, w wieku 3-18 lat.

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez utworzenie w dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki placówki opiekuńczo-wychowawczej „Twierdza” oraz objęcie w jej ramach wsparciem 45 dzieci.

Cel osiągamy poprzez zorganizowanie miejsca spotkań dzieci należących do grupy docelowej, prowadzenie dla nich zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz w postaci kół zainteresowań (Klub Przyjaciół Einsteina, Około kultury, Klub osób pozytywnie nakręconych) o tematyce matematycznej, kulturalnej i wolontarystycznej, spotkań z psychologiem, organizację wspólnych projektów, imprez,wycieczek.

W ramach projektu realizujemy następujące zadania:

Zadanie 1. Utworzenie placówki wsparcia dziennego „Twierdza” oraz prowadzenie podstawowej działalności opiekuńczej i wychowawczej

Zadanie 2. Prowadzenie zajęć w ramach koła zainteresowań „Około kultury”

Zadanie 3. Prowadzenie zajęć w ramach koła zainteresowań „Klub Przyjaciół Einsteina”

Zadanie 4. Prowadzenie zajęć w ramach koła zainteresowań „Klub pozytywnie nakręconych”

Zadanie 5. Prowadzenie w ramach placówki wsparcia dziennego działalności dodatkowej.

Efekty:

Wszystkie działania w projekcie przyczynią się do osiągnięcia następujących efektów, które mają ogromny wpływ na zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego.

  • wzrost poczucia przynależności do grupy,
  • wzrost wiary we własne możliwości, przełamanie barier w komunikowaniu swoich potrzeb i emocji,
  • dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań i postaw,
  • budowanie zaufania do grupy i osób dorosłych,
  • brak oporów w korzystaniu z oferowanego wsparcia emocjonalnego,
  • kształtowanie umiejętności świadomego podporządkowywania się obowiązującym zasadom, uznawania autorytetów, z racji zrozumienia korzyści z tego płynących,
  • rozwój ruchowy, aktywność fizyczna, nauka aktywnego trybu życia.

Otwieramy po kwarantannie!

Nowe zasady uczestniczenia w świetlicy

W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym, wprowadziliśmy nowe procedury korzystania z zajęć w Bezpiecznej Twierdzy. Prosimy rodziców, opiekunów i dzieci o zapoznanie się z nimi oraz ich przestrzeganie. Zależy nam na bezpieczeństwie nas wszystkich.