OFERTA PRACY:

Kierownik świetlicy

Zapraszamy do pracy z wykwalifikowanym i pełnym serca zespołem, w świetlicy prowadzonej przez naszą fundację od 5 lat, w Katowicach, dzielnicy Ligota-Panewniki.

Zadania:
 • odpowiadanie za prawidłowe prowadzenie świetlicy zgodnie z misją i wizją Fundacji
 • odpowiadanie za regularne i skrupulatne prowadzenie dokumentacji świetlicy (dzienników zajęć, kart dziecka itp.)
 • współpracowanie z kadrą świetlicy, dbałość o zespół świetlicy: odpowiednie kwalifikacje pracowników i ich komfort pracy
 • współpracowanie z koordynatorem projektu: zgłaszanie potrzeb podopiecznych oraz kadry
 • współpracowanie z placówkami i instytucjami ważnymi dla podopiecznego/podopiecznej
 • organizowanie regularnych zebrań zespołu świetlicy
 • pełnienie regularnego dyżuru w świetlicy
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej):

a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

 • odpowiedzialność i skrupulatność
 • umiejętność zorganizowania czasu pracy
 • wrażliwość i otwartość na potrzeby podopiecznych i kadry świetlicy
 • dobrze widziana znajomość metody Porozumienia Bez Przemocy

Ponadto kierownikiem może być osoba, która (zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej):

 • nie jest i nie był pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym
Charakterystyka pracy:
 • 20 godzin pracy w miesiącu
 • elastyczne czas i miejsce pracy (praca w świetlicy i praca biurowa)
 • wynagrodzenie: 2100,00 zł brutto
 • praca z zespołem z kwalifikacjami, sercem i pasją
 • praca w organizacji pozarządowej, dla której wartością jest dobro i rozwój podopiecznych, wsparcie, potrzeby i komfort pracy pracowników

APLIKUJ

Prześlij nam swoje CV na adres e-mail: fundacja@indexdoprzyszlosci.pl

Historia świetlicy

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie EFS-f-inx_kolor-poziom-1.jpg

1 września 2017 roku ruszył pełną parą jeden z najważniejszych naszych projektów: Bezpieczna Twierdza – placówka wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki. Projekt przez 24 miesiące był dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i trwał od 1.09.2017 do 31.08.2019 roku. Jego wartość to 291 300 zł, w tym dofinansowanie 270 909 zł, z tego 247 605 zł stanowią środki unijne, a 23304 zł dotacja celowa z budżetu krajowego.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie katowice_logo_poziom_kolor.jpg

Od września 2019 roku kontynuujemy działalność „Bezpiecznej Twierdzy” dzięki funduszowi Urzędu Miasta Katowice, realizując zadanie publiczne „PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE OPIEKUŃCZEJ- KOŁO ZAINTERESOWAŃ- „BEZPIECZNA TWIERDZA” W DZIELNICY LIGOTA-PANEWNIKI” w ramach realizacji Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020” oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Czym jest Bezpieczna Twierdza?

Świetlicą dla dzieci i młodzieży, w której mają stworzone warunki do nauki i rozwoju zainteresowań, w której służymy im pomocą, opiekujemy się nimi, zachęcamy do różnego rodzaju aktywności, wzmacniamy pozytywnie, dajemy dobre wzorce i uczymy jak budować swoją przyszłość. Prowadzimy zarówno zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, jak i zorganizowane zajęcia w postaci trzech kół zainteresowań (Klub Przyjaciół Einsteina, Koło Około Kultury, Klub Pozytywnie Nakręconych) o tematyce matematycznej, kulturalnej i wolontarystycznej. Jest to również miejsce spotkań z psychologiem, organizacji wspólnych projektów, imprez, wyjść i wycieczek oraz zabawy. Każde z podopiecznych uczestniczy w świetlicy 3 dni w tygodniu (w zależności od grupy, do której należy). Każdego dnia zajęć dzieci otrzymują pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia sportowe, posiłek. Przede wszystkim jednak jest to miejsce, w którym każde dziecko może znaleźć pomocną dłoń, żeby RAZEM, WSPÓLNIE IŚĆ PRZEZ ŚWIAT.

Projektem objętych jest 45 dzieci (każdego roku), zamieszkujących teren największej dzielnicy Katowic, Ligota-Panewniki, sprawiających problemy wychowawcze lub/i pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przede wszystkim doświadczających wielokrotnego wykluczenia oraz pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, w wieku 3-18 lat.

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez utworzenie w dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki placówki opiekuńczo-wychowawczej „Twierdza” oraz objęcie w jej ramach wsparciem 45 dzieci.

Cel osiągamy poprzez zorganizowanie miejsca spotkań dzieci należących do grupy docelowej, prowadzenie dla nich zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz w postaci kół zainteresowań (Klub Przyjaciół Einsteina, Około kultury, Klub osób pozytywnie nakręconych) o tematyce matematycznej, kulturalnej i wolontarystycznej, spotkań z psychologiem, organizację wspólnych projektów, imprez,wycieczek.

W ramach projektu realizujemy następujące zadania:

Zadanie 1. Utworzenie placówki wsparcia dziennego „Twierdza” oraz prowadzenie podstawowej działalności opiekuńczej i wychowawczej

Zadanie 2. Prowadzenie zajęć w ramach koła zainteresowań „Około kultury”

Zadanie 3. Prowadzenie zajęć w ramach koła zainteresowań „Klub Przyjaciół Einsteina”

Zadanie 4. Prowadzenie zajęć w ramach koła zainteresowań „Klub pozytywnie nakręconych”

Zadanie 5. Prowadzenie w ramach placówki wsparcia dziennego działalności dodatkowej.

Efekty:

Wszystkie działania w projekcie przyczynią się do osiągnięcia następujących efektów, które mają ogromny wpływ na zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego.

 • wzrost poczucia przynależności do grupy,
 • wzrost wiary we własne możliwości, przełamanie barier w komunikowaniu swoich potrzeb i emocji,
 • dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań i postaw,
 • budowanie zaufania do grupy i osób dorosłych,
 • brak oporów w korzystaniu z oferowanego wsparcia emocjonalnego,
 • kształtowanie umiejętności świadomego podporządkowywania się obowiązującym zasadom, uznawania autorytetów, z racji zrozumienia korzyści z tego płynących,
 • rozwój ruchowy, aktywność fizyczna, nauka aktywnego trybu życia.

Otwieramy po kwarantannie!

Nowe zasady uczestniczenia w świetlicy

W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym, wprowadziliśmy nowe procedury korzystania z zajęć w Bezpiecznej Twierdzy. Prosimy rodziców, opiekunów i dzieci o zapoznanie się z nimi oraz ich przestrzeganie. Zależy nam na bezpieczeństwie nas wszystkich.