Historia naszego klubu

Projekt „Razem dla Seniorów – kompleksowy program skoordynowanej opieki senioralnej” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego trwał 2 lata, tj. od 1.10.2018 do 31.12.2020 roku, a jego wartość to 461 287,50 zł – z tego 428 997,37 zł stanowią środki unijne.

Dzięki projektowi „Razem dla Seniorów”, m.in. założyliśmy w Katowicach klub Twierdza Seniora.

Projekt w chwili obecnej jest w trwałości – do dnia 31.03.2024 roku. W ramach trwałości projektu udostępniamy 20 miejsc w Klubie Seniora w Katowicach przy ul. Panewnickiej 13 i 12 miejsc w Klubie Seniora w Świętochłowicach przy ul. Kubiny 5. Dodatkowo w Świętochłowicach 1 osoba otrzymuje wsparcie w postaci usług opiekuńczo- asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania.

W celu uzyskania informacji o wolnych miejscach zadzwoń:

  • usługi realizowane w Katowicach tel. 535 737 630
  • usługi realizowane w Świętochłowicach tel. 698 748 548

Cel główny projektu

Poprawa dostępności i jakości minimum 3 usług społecznych dla 42 niesamodzielnych os. 60+ w dwóch lokalizacjach (Katowicach i
Świętochłowicach) dzięki utworzeniu 33 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego
42 niesamodzielnych os. 60+ do 31.12.2020
r.

Cele:

1.Objęcie wsparciem 42 os. niesamodzielnych 60+ nie korzystających ze wsparcia instytucjonalnego, wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem do 31.12.2020 i odbudowa zaufania tych os. do wsparcia instytucjonalnego dzięki możliwości
wpływania na kształt świadczonej pomocy
2.Poprawa jakości życia 42 os. 60+ dzięki stworzeniu bezpiecznej przestrzeni do spędzania czasu wolnego i możliwości
korzystania z zajęć dotychczas niedostępnych finansowo oraz z usługi opieki w miejscu zamieszkania do 31.12.2020
3.Wzrost wiedzy 12 opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad os. zależną do 31.12.2012
4.Wzrost wiedzy 36 os.60+ z zakresu zdrowego stylu życia, świadomości i ekspresji kulturalnej i sprawności u 36 os 60+

Twierdza Seniora w latach 2018-2020

W latach 2018-2020 klub działał od poniedziałku do czwartku, w godz. 10.00 – 15.00 i oferował najbardziej potrzebującym seniorom i seniorkom z dzielnicy Ligota-Panewniki interesujące warsztaty, rozwijające procesy mentalne, gimnastykę i różnorodne zajęcia edukacyjne dostosowane do potrzeb grupy, wyjścia i wycieczki w najciekawsze miejsca regionu, pyszne, domowe obiady, a przede wszystkim dobrą zabawę i satysfakcję bycia częścią silnej, wspaniałej i tolerancyjnej grupy. Bo „Twierdza Seniora” to przede wszystkim miejsce spotkań, gdzie seniorzy i seniorki zawiązują nowe przyjaźnie, wspólnie spożywają ciepły, obiad, uczestniczą w przygotowanych dla nich zajęciach i z wielkim sercem troszczą się o najmłodszych podopiecznych świetlicy.

Od 2020 r. działalność klubu „Twierdza Seniora” kontynuowana jest dzięki środkom finansowym Fundacji Index do Przyszłości oraz budżetu Miasta Katowice.

Od 2020 roku działalność klubu „Twierdza Seniora” kontynuowana jest bez przerwy dzięki środkom własnym Fundacji oraz środkom budżetu Miasta Katowice w ramach zadania publicznego „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

Zapraszamy do śledzenia efektów projektu realizowanego w Katowicach na Facebooku Twierdzy Seniora.