BEZPIECZNA TWIERDZA

1 września b.r. ruszył pełną parą nasz kolejny już projekt: Bezpieczna Twierdza – placówka wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt trwa 24 miesiące tj 1.09.2017 do 31.08.2019 roku, a jego wartość to 291 300 zł, w tym dofinansowanie 270 909 zł, z tego 247 605 zł stanowią środki unijne, a 23304 zł dotacja celowa z budżetu krajowego.

Czym jest Bezpieczna Twierdza?

Świetlicą dla dzieci i młodzieży, w której będą mieć stworzone warunki do nauki i rozwoju zainteresowań, w której będziemy służyć im pomocą, opiekować się nimi, zachęcać do różnego rodzaju aktywności, wzmacniać pozytywnie, dawać dobre wzorce i uczyć jak budować swoją przyszłość. Będziemy prowadzić zarówno zajęcia opiekuńczo-wychowawcze jak i zorganizowane zajęcia w postaci kół zainteresowań (Klub Przyjaciół Einsteina, Około kultury, Klub osób pozytywnie nakręconych) o tematyce matematycznej, kulturalnej i wolontarystycznej. Będzie to miejsce spotkań z psychologiem, organizacji wspólnych projektów, imprez,wycieczek, zabawy. Każdego dnia zajęć (zajęcia od poniedziałku do czwartku, 4 godz dziennie) dzieci będą mieć też pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia sportowe, posiłek. Przede wszystkim jednak będzie miejscem, w którym każde dziecko znajdzie pomocną dłoń, żeby RAZEM, WSPÓLNIE IŚĆ PRZEZ ŚWIAT.

Projektem zostanie objętych 45 dzieci (każdego roku) zamieszkujących teren dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki, sprawiających problemy wychowawcze lub/i pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przede wszystkim doświadczających wielokrotnego wykluczenia oraz pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, w wieku 6-16 lat, w tym min. 2 os. niepełnosprawne.

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez utworzenie w dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki placówki opiekuńczo-wychowawczej „Twierdza” oraz objęcie w jej ramach wsparciem 60 dzieci (30K, 30M) zamieszkujących teren dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki, pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przede wszystkim doświadczających wielokrotnego wykluczenia oraz pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, w wieku 6-16 lat, w tym min. 2 os. niepełnosprawnych w okresie: 1.09.2017r-31.08.2019r.

Cel zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie miejsca spotkań dzieci należących do grupy docelowej, prowadzenie dla nich zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz w postaci kół zainteresowań (Klub Przyjaciół Einsteina, Około kultury, Klub osób pozytywnie nakręconych) o tematyce matematycznej, kulturalnej i wolontarystycznej, spotkań z psychologiem, organizację wspólnych projektów, imprez,wycieczek.

W ramach projektu zrealizujemy następujące zadania:

 

Zadanie 1. Utworzenie placówki wsparcia dziennego „Twierdza” oraz prowadzenie podstawowej działalności opiekuńczej i wychowawczej

Zadanie 2. Prowadzenie zajęć w ramach koła zainteresowań „Około kultury”

Zadanie 3. Prowadzenie zajęć w ramach koła zainteresowań „Klub Przyjaciół Einsteina”

Zadanie 4. Prowadzenie zajeć w ramach koła zainteresowań „Klub pozytywnie nakręconych”

Zadanie 5. Prowadzenie w ramach placówki wsparcia dziennego działalności dodatkowej.

EFEKTY

Wszystkie działania w projekcie przyczynią się do osiągnięcia następujących efektów, które mają ogromny wpływ na zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego:

  • wzrost poczucia przynależności do grupy,
  • wzrost wiary we własne możliwości, przełamanie barier w komunikowaniu swoich potrzeb i emocji,
  • dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań i postaw,
  • budowanie zaufania do grupy i osób dorosłych,
  • brak oporów w korzystaniu z oferowanego wsparcia emocjonalnego,
  • kształtowanie umiejętności świadomego podporządkowywania się obowiązującym zasadom, uznawania autorytetów, z racji zrozumienia korzyści z tego płynących,
  • rozwój ruchowy, aktywność fizyczna, nauka aktywnego trybu życia. Efektem projektu będzie również osiągnięcie m.in. następujących wskaźników:
  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [ osoby ]- 60 osób (30 K, 30M)

      2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [ osoby ]- 40 osób (10K i 10M) oraz 20 osób (10K,10M)

      3. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu [ szt. ]- 45 osób

     4. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu [ szt. ]-45 osób

Chcesz do nas dołączyć? Praca czeka właśnie dla Ciebie!

W związku z realizacją projektu pt. „Bezpieczna Twierdza – placówka wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki” , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych poszukujemy:
– kierownika świetlicy (zapytanie ofertowe nr 1/2017)
– wychowawcy prowadzącego koło zainteresowań „Około kultury” (zapytanie ofertowe nr 2/2017)
– wychowawcy prowadzącego koło zainteresowań „Klub Przyjaciół Einsteina” (zapytanie ofertowe nr 3/2017)

Wszystkie szczegóły oraz wzór niezbędnego formularza ofertowego znajdziecie w zapytaniu ofertowym.
Pospieszcie się- zostało niewiele czasu na składanie aplikacji, a projekt rusza już wkrótce!

zapytanie ofertowe nr 1_2017 kierownik placówki wsparcia dziennego

zapytanie ofertowe nr 2_2017 wychowawca Klub Około kultury

zapytanie_ofertowe_4.17wychowawca Klub Przyjaciół Einsteina

zapytanie_ofertowe_1.17kierownik świetlicy -załącznik nr 1

zapytanie ofertowe nr 2_2017 wychowawca Klub Około kultury

zapytanie_ofertowe_4.17wychowawca Klub Przyjaciół Einsteina – załącznik nr 1

REGULAMIN REKRUTACJI z dnia 1.09.2017 roku
Do projektu Bezpieczna Twierdza- placówka wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 1. DEFINICJE
1. Ilekroć w REGULAMIN REKRUTACJI DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU z dnia 1.09.2017 roku do projektu Bezpieczna Twierdza – placówka wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest mowa o:
– Regulaminie – oznacza to REGULAMIN REKRUTACJI DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU z dnia 1.09.2017 roku do projektu Bezpieczna Twierdza – placówka wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
– Projekcie – oznacza to projekt Bezpieczna Twierdza – placówka wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
– Świetlica – oznacza to placówkę wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- Bezpieczna Twierdza,
– Uczestniku projektu – oznacza to osobę przyjętą do placówki wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- Bezpieczna Twierdza czyli podopiecznego tej placówki
– Kandydat – oznacza to osobę, która została wpisana na listę kandydatów na Uczestnika projektu,
– nabór I lub nabór II. – projekt trwa od 1.09.2017 do 31.08.2019 roku w związku z tym przeprowadzone zostaną dwa nabory dla uczestników projektu:
Nabór I.- zajęcia 1.10.2017-31.08.2018
Nabór II.- zajęcia 1.10.2018- 31.08.2019
– lista kandydatów – oznacza to listę kandydatów na Uczestników projektu, w zależności od terminu zgłoszenia- podstawową lub uzupełniającą,
– unikalny numer kandydata – oznacza numer nadany przy zapisie na listę kandydatów: rekrutacja odbywa się z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych. W związku z powyższym m.in. każdemu kandydatowi, który zostaje wpisany na listę, zostaje nadany unikalny numer kandydata, którym potem jest identyfikowany na liście, przy ogłoszeniu wyników itp.

§ 2. UCZESTNICY PROJEKTU.
1. Uczestnikiem projektu może zostać osoba:
w wieku: 6-16 lat
zamieszkała: na terenie dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki
mająca wskazania do objęcia opieką placówki tj. zagrożenie wykluczeniem społecznym (zgodnie z ustawą- dokładniejszy opis w § 1.), problemy wychowawcze, problemy z nauką- potwierdzone przez instytucję (MOPS, szkoła, sąd itp.) lub oświadczeniem rodzica (opis szczegółowy w zasadach rekrutacji)
która przeszła procesu rekrutacji (opis poniżej) i znalazła się na liście kandydatów na uczestnika projektu
która została zakwalifikowana do placówki przez jej władze (zgodnie z zasadami rekrutacji opisanymi poniżej)
2. Wszystkie warunki wymienione w § 2.1 muszą zostać spełnione by zostać Uczestnikiem projektu.

EFS monochromatyczny poziom

§ 3. PROCES REKRUTACJI.
1. Warunki konieczne do umieszczenia dziecka na liście kandydatów na uczestnika projektu:
Etap 1: Zapis wstępny : wypełnienie i złożenie karty rekrutacyjnej w siedzibie świetlicy tj pomieszczeniach VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Panewnickiej 13- w godz 16.00-20.00 , w każdy wtorek i czwartek
lub
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 575-350-870 czynny w godz. 8.00-17.00, poniedziałek-piątek): w siedzibie świetlicy lub w Biurze Projektu przy ul. Kopernika 14
Etap 2: Wpisanie na listę kandydatów i otrzymanie unikatowego numeru kandydata- po wypełnieniu otrzymanych przy zapisie dokumentów dodatkowych (m.in. deklaracja uczestnictwa, regulamin, zgoda na przetwarzanie danych osobowych itd.) oraz dostarczenie ww. wraz z jednym z poniższych dokumentów potwierdzających kwalifikowalność uczestnika do projektu ( maksymalnie w ciągu 7 dni od zapisu wstępnego):
1) skierowanie przez pedagoga/ psychologa szkolnego/ wychowawcę – dziecko ma problemy z nauką lub/i sprawia problemy wychowawcze,
2) oświadczenie rodzica – dziecko ma problemy z nauką lub/i sprawia problemy wychowawcze
3) zaświadczenie – wskazanie przez MOPS/sąd opiekuńczy/ kuratora itp.- w tym dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społ. tj: z rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społ. (ustawa z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społ. (art. 7), os. przebywające w pieczy zastępczej lub ją opuszczające, pochodzące z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych (ustawa z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny…), os. nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości ( ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich), os. z niepełnosprawnością, także os. z zaburzeniami psychicznymi (ustawa z 19.08.1994 r.), dzieci z rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców/ opiekunów nie pracuje-konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem, itd.
2. Wszystkie warunki wymienione w § 3.1 muszą zostać spełnione by zakończyć proces rekrutacji i znaleźć się na liście kandydatów na uczestnika projektu.
3. Kartę rekrutacyjną może wypełnić rodzic, opiekun prawny lub przedstawiciel instytucji kierującej dziecko.
4. Na etapie 2 procesu rekrutacji potrzebna jest zgoda (pisemna) rodzica na uczestnictwo w projekcie, przetwarzanie danych osobowych itp.

§ 4. ZASADY REKRUTACJI
1. Rekrutacja w naborze I trwa do 15.10.2017 roku, przy czym zostaną utworzone trzy listy naboru:
Lista podstawowa, dla kandydatów na uczestników projektu wpisanych na listę do dnia 29 września, do godz.17.00. Wyniki dla tej listy zostaną ogłoszone dnia 30 września do godz. 24.00. Uczestnictwo w zajęciach od 1.10.2017 roku,
Lista uzupełniająca, w miarę wolnych miejsc, dla kandydatów na uczestników projektu wpisanych na listę od dnia 2 października do dnia 13 października, do godz. 17.00. Wyniki dla tej listy zostaną ogłoszone dnia 14 października do godz. 24.00. Uczestnictwo w zajęciach od 16.10.2017 roku,
Lista rezerwowa, osoby, które nie zostały zakwalifikowane w naborze I., w ramach listy podstawowej lub uzupełniającej, zostają wpisane na listę rezerwową i są przyjmowane do projektu w ramach wolnych miejsc. Przy czym lista dotyczy naboru I i przestaje obowiązywać w dniu 31.08.2018 roku.
2. Do projektu, w jednym naborze, przyjmujemy 45 uczestników oraz tworzymy listę rezerwową.
3. Uczestnicy projektu zostają zakwalifikowanie do projektu na zajęcia od 1.10.2017 roku do 31.08.2018 roku (nabór I.).
4. Uczestnicy projektu z naboru I. mogą brać udział w kolejnym naborze (nabór II.- zajęcia 1.10.2018- 31.08.2019), którego zasady ogłosimy we wrześniu 2018 roku.
5. O przyjęciu do placówki decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo będą miały osoby niepełnosprawne (+ 5 pkt) i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ. doświadczające wielokrotnego wykluczenia społ. (+ 5 pkt). Warunek ten dotyczy każdej listy osobno.
6. Przy rekrutacji brane są pod uwagę wskaźniki, które należy zrealizować zgodnie z zasadami projektu, określające przyjmowaną liczbę osób:
z niepełnosprawnością (2 osoby w ciągu dwóch naborów),
z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., zgodnie z definicją poniżej, wskazanych przez MOPS/sąd opiekuńczy/ kuratora itp. (15 osób w ciągu dwóch naborów),
sprawiających problemy wychowawcze lub/i mających problemy z nauką wskazanych przez pedagoga/psychologa szkolnego lub których rodzic sam zwrócił się o pomoc (28 osób w ciągu dwóch naborów)
7. Sposób rekrutacji zapewnia dostępność dla osób niepełnosprawnych i realizuje zasadę równości szans i niedyskryminacji, zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.
8. O wynikach rekrutacji informujemy:
w dniu ogłoszenia wyników na facebook świetlicy: facebook.com/BezpiecznaTwierdza/
w ciągu jednego dnia roboczego od ogłoszenia wyników: na stronie internetowej Fundacji www.indexdoprzyszlosci.pl
w ciągu jednego dnia roboczego od ogłoszenia wyników: w siedzibie świetlicy i Biura Projektu poprzez wywieszenie listy uczestników projektu- w formie listy unikalnych numerów kandydatów nadanych przy zapisie na listę kandydatów.

EFS kolor poziom

§ 5. DANE KONTAKTOWE I MIEJSCE REKRUTACJI
1. Informacje dotyczące zapisów do projektu, samego projektu i wyników rekrutacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 575-350-870:
w dniach 1.09-15.10.2017- od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-17.00,
od 15.10.2017- od poniedziałku do czwartku, w godz. 16.00-20.00.
2. Informacje dotyczące zapisów do projektu, samego projektu i wyników rekrutacji, a także wzory dokumentów rekrutacyjnych i pomoc w ich wypełnianiu można uzyskać osobiście:
w siedzibie świetlicy:
pomieszczenia VII. Liceum Ogólnokształcącego ul. Panewnicka 13,
w dniach 1.09-1.10.2017- w każdy wtorek i czwartek, w godz. 16.00-20.00 lub po wcześniejszym telefonicznym umówieniu,
od 1.10.2017- od poniedziałku do czwartku, w godz. 16.00-20.00.
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu- w siedzibie Biura Projektu, ul. Kopernika 14.
3. W dniu 14 września oraz 21 września, w siedzibie świetlicy przy ul. Panewnickiej 13 (pomieszczenia VII LO) odbędzie się Dzień Otwarty Świetlicy, w godz. 16.00-20.00. W tym dniu można uzyskać informacje o projekcie, pomoc w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych i dokonać zapisu.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI z dnia 1.09

REKRUTACJA

Od września 2019 roku kontynuujemy działalność „Bezpiecznej Twierdzy” dzięki funduszowi Urzędu Miasta Katowice

Od września 2019 roku kontynuujemy działalność „Bezpiecznej Twierdzy” dzięki funduszowi Urzędu Miasta Katowice, realizując zadanie publiczne „PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE OPIEKUŃCZEJ- KOŁO ZAINTERESOWAŃ- „BEZPIECZNA TWIERDZA” W DZIELNICY LIGOTA-PANEWNIKI” w ramach realizacji Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020” oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.