Bezpieczna Twierdza

Homepage

1 września b.r. ruszył pełną parą nasz najnowszy projekt: Bezpieczna Twierdza – placówka wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt trwa 24 miesiące tj 1.09.2017 do 31.08.2019 roku, a jego wartość to 291 300 zł, w tym dofinansowanie 270 909 zł, z tego 247 605 zł stanowią środki unijne, a 23304 zł dotacja celowa z budżetu krajowego.

Czym będzie Bezpieczna Twierdza?

Świetlicą dla dzieci i młodzieży, w której będą mieć stworzone warunki do nauki i rozwoju zainteresowań, w której będziemy służyć im pomocą, opiekować się nimi, zachęcać do różnego rodzaju aktywności, wzmacniać pozytywnie, dawać dobre wzorce i uczyć jak budować swoją przyszłość. Będziemy prowadzić zarówno zajęcia opiekuńczo-wychowawcze jak i zorganizowane zajęcia w postaci kół zainteresowań (Klub Przyjaciół Einsteina, Około kultury, Klub osób pozytywnie nakręconych) o tematyce matematycznej, kulturalnej i wolontarystycznej. Będzie to miejsce spotkań z psychologiem, organizacji wspólnych projektów, imprez,wycieczek, zabawy. Każdego dnia zajęć (zajęcia od poniedziałku do czwartku, 4 godz dziennie) dzieci będą mieć też pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia sportowe, posiłek. Przede wszystkim jednak będzie miejscem, w którym każde dziecko znajdzie pomocną dłoń, żeby RAZEM, WSPÓLNIE IŚĆ PRZEZ ŚWIAT.

Projektem zostanie objętych 45 dzieci (każdego roku) zamieszkujących teren dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki, sprawiających problemy wychowawcze lub/i pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przede wszystkim doświadczających wielokrotnego wykluczenia oraz pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, w wieku 6-16 lat, w tym min. 2 os. niepełnosprawne.

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez utworzenie w dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki placówki opiekuńczo-wychowawczej „Twierdza” oraz objęcie w jej ramach wsparciem 60 dzieci (30K, 30M) zamieszkujących teren dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki, pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przede wszystkim doświadczających wielokrotnego wykluczenia oraz pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, w wieku 6-16 lat, w tym min. 2 os. niepełnosprawnych w okresie: 1.09.2017r-31.08.2019r.

Cel zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie miejsca spotkań dzieci należących do grupy docelowej, prowadzenie dla nich zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz w postaci kół zainteresowań (Klub Przyjaciół Einsteina, Około kultury, Klub osób pozytywnie nakręconych) o tematyce matematycznej, kulturalnej i wolontarystycznej, spotkań z psychologiem, organizację wspólnych projektów, imprez,wycieczek.

W ramach projektu zrealizujemy następujące zadania:

Zadanie 1. Utworzenie placówki wsparcia dziennego „Twierdza” oraz prowadzenie podstawowej działalności opiekuńczej i wychowawczej

Zadanie 2. Prowadzenie zajęć w ramach koła zainteresowań „Około kultury”

Zadanie 3. Prowadzenie zajęć w ramach koła zainteresowań „Klub Przyjaciół Einsteina”

Zadanie 4. Prowadzenie zajeć w ramach koła zainteresowań „Klub pozytywnie nakręconych”

Zadanie 5. Prowadzenie w ramach placówki wsparcia dziennego działalności dodatkowej.

EFEKTY

Wszystkie działania w projekcie przyczynią się do osiągnięcia następujących efektów, które mają ogromny wpływ na zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego:

  • wzrost poczucia przynależności do grupy,
  • wzrost wiary we własne możliwości, przełamanie barier w komunikowaniu swoich potrzeb i emocji,
  • dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań i postaw,
  • budowanie zaufania do grupy i osób dorosłych,
  • brak oporów w korzystaniu z oferowanego wsparcia emocjonalnego,
  • kształtowanie umiejętności świadomego podporządkowywania się obowiązującym zasadom, uznawania autorytetów, z racji zrozumienia korzyści z tego płynących,
  • rozwój ruchowy, aktywność fizyczna, nauka aktywnego trybu życia. Efektem projektu będzie również osiągnięcie m.in. następujących wskaźników:
  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [ osoby ]- 60 osób (30 K, 30M)

      2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [ osoby ]- 40 osób (10K i 10M) oraz 20 osób (10K,10M)

      3. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu [ szt. ]- 45 osób

     4. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu [ szt. ]-45 osób

Chcesz do nas dołączyć? Praca czeka właśnie dla Ciebie!

W związku z realizacją projektu pt. „Bezpieczna Twierdza – placówka wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki” , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych poszukujemy:
– kierownika świetlicy (zapytanie ofertowe nr 1/2017)
– wychowawcy prowadzącego koło zainteresowań „Około kultury” (zapytanie ofertowe nr 2/2017)
– wychowawcy prowadzącego koło zainteresowań „Klub Przyjaciół Einsteina” (zapytanie ofertowe nr 3/2017)

Wszystkie szczegóły oraz wzór niezbędnego formularza ofertowego znajdziecie w zapytaniu ofertowym.
Pospieszcie się- zostało niewiele czasu na składanie aplikacji, a projekt rusza już wkrótce!

zapytanie ofertowe nr 1_2017 kierownik placówki wsparcia dziennego

zapytanie ofertowe nr 2_2017 wychowawca Klub Około kultury

zapytanie_ofertowe_4.17wychowawca Klub Przyjaciół Einsteina

zapytanie_ofertowe_1.17kierownik świetlicy -załącznik nr 1

zapytanie ofertowe nr 2_2017 wychowawca Klub Około kultury

zapytanie_ofertowe_4.17wychowawca Klub Przyjaciół Einsteina – załącznik nr 1

REGULAMIN REKRUTACJI z dnia 1.09.2017 roku
Do projektu Bezpieczna Twierdza- placówka wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 1. DEFINICJE
1. Ilekroć w REGULAMIN REKRUTACJI DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU z dnia 1.09.2017 roku do projektu Bezpieczna Twierdza – placówka wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest mowa o:
– Regulaminie – oznacza to REGULAMIN REKRUTACJI DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU z dnia 1.09.2017 roku do projektu Bezpieczna Twierdza – placówka wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
– Projekcie – oznacza to projekt Bezpieczna Twierdza – placówka wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
– Świetlica – oznacza to placówkę wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- Bezpieczna Twierdza,
– Uczestniku projektu – oznacza to osobę przyjętą do placówki wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- Bezpieczna Twierdza czyli podopiecznego tej placówki
– Kandydat – oznacza to osobę, która została wpisana na listę kandydatów na Uczestnika projektu,
– nabór I lub nabór II. – projekt trwa od 1.09.2017 do 31.08.2019 roku w związku z tym przeprowadzone zostaną dwa nabory dla uczestników projektu:
Nabór I.- zajęcia 1.10.2017-31.08.2018
Nabór II.- zajęcia 1.10.2018- 31.08.2019
– lista kandydatów – oznacza to listę kandydatów na Uczestników projektu, w zależności od terminu zgłoszenia- podstawową lub uzupełniającą,
– unikalny numer kandydata – oznacza numer nadany przy zapisie na listę kandydatów: rekrutacja odbywa się z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych. W związku z powyższym m.in. każdemu kandydatowi, który zostaje wpisany na listę, zostaje nadany unikalny numer kandydata, którym potem jest identyfikowany na liście, przy ogłoszeniu wyników itp.

§ 2. UCZESTNICY PROJEKTU.
1. Uczestnikiem projektu może zostać osoba:
w wieku: 6-16 lat
zamieszkała: na terenie dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki
mająca wskazania do objęcia opieką placówki tj. zagrożenie wykluczeniem społecznym (zgodnie z ustawą- dokładniejszy opis w § 1.), problemy wychowawcze, problemy z nauką- potwierdzone przez instytucję (MOPS, szkoła, sąd itp.) lub oświadczeniem rodzica (opis szczegółowy w zasadach rekrutacji)
która przeszła procesu rekrutacji (opis poniżej) i znalazła się na liście kandydatów na uczestnika projektu
która została zakwalifikowana do placówki przez jej władze (zgodnie z zasadami rekrutacji opisanymi poniżej)
2. Wszystkie warunki wymienione w § 2.1 muszą zostać spełnione by zostać Uczestnikiem projektu.

§ 3. PROCES REKRUTACJI.
1. Warunki konieczne do umieszczenia dziecka na liście kandydatów na uczestnika projektu:
Etap 1: Zapis wstępny : wypełnienie i złożenie karty rekrutacyjnej w siedzibie świetlicy tj pomieszczeniach VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Panewnickiej 13- w godz 16.00-20.00 , w każdy wtorek i czwartek
lub
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 575-350-870 czynny w godz. 8.00-17.00, poniedziałek-piątek): w siedzibie świetlicy lub w Biurze Projektu przy ul. Kopernika 14
Etap 2: Wpisanie na listę kandydatów i otrzymanie unikatowego numeru kandydata- po wypełnieniu otrzymanych przy zapisie dokumentów dodatkowych (m.in. deklaracja uczestnictwa, regulamin, zgoda na przetwarzanie danych osobowych itd.) oraz dostarczenie ww. wraz z jednym z poniższych dokumentów potwierdzających kwalifikowalność uczestnika do projektu ( maksymalnie w ciągu 7 dni od zapisu wstępnego):
1) skierowanie przez pedagoga/ psychologa szkolnego/ wychowawcę – dziecko ma problemy z nauką lub/i sprawia problemy wychowawcze,
2) oświadczenie rodzica – dziecko ma problemy z nauką lub/i sprawia problemy wychowawcze
3) zaświadczenie – wskazanie przez MOPS/sąd opiekuńczy/ kuratora itp.- w tym dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społ. tj: z rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społ. (ustawa z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społ. (art. 7), os. przebywające w pieczy zastępczej lub ją opuszczające, pochodzące z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych (ustawa z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny…), os. nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości ( ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich), os. z niepełnosprawnością, także os. z zaburzeniami psychicznymi (ustawa z 19.08.1994 r.), dzieci z rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców/ opiekunów nie pracuje-konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem, itd.
2. Wszystkie warunki wymienione w § 3.1 muszą zostać spełnione by zakończyć proces rekrutacji i znaleźć się na liście kandydatów na uczestnika projektu.
3. Kartę rekrutacyjną może wypełnić rodzic, opiekun prawny lub przedstawiciel instytucji kierującej dziecko.
4. Na etapie 2 procesu rekrutacji potrzebna jest zgoda (pisemna) rodzica na uczestnictwo w projekcie, przetwarzanie danych osobowych itp.

§ 4. ZASADY REKRUTACJI
1. Rekrutacja w naborze I trwa do 15.10.2017 roku, przy czym zostaną utworzone trzy listy naboru:
Lista podstawowa, dla kandydatów na uczestników projektu wpisanych na listę do dnia 29 września, do godz.17.00. Wyniki dla tej listy zostaną ogłoszone dnia 30 września do godz. 24.00. Uczestnictwo w zajęciach od 1.10.2017 roku,
Lista uzupełniająca, w miarę wolnych miejsc, dla kandydatów na uczestników projektu wpisanych na listę od dnia 2 października do dnia 13 października, do godz. 17.00. Wyniki dla tej listy zostaną ogłoszone dnia 14 października do godz. 24.00. Uczestnictwo w zajęciach od 16.10.2017 roku,
Lista rezerwowa, osoby, które nie zostały zakwalifikowane w naborze I., w ramach listy podstawowej lub uzupełniającej, zostają wpisane na listę rezerwową i są przyjmowane do projektu w ramach wolnych miejsc. Przy czym lista dotyczy naboru I i przestaje obowiązywać w dniu 31.08.2018 roku.
2. Do projektu, w jednym naborze, przyjmujemy 45 uczestników oraz tworzymy listę rezerwową.
3. Uczestnicy projektu zostają zakwalifikowanie do projektu na zajęcia od 1.10.2017 roku do 31.08.2018 roku (nabór I.).
4. Uczestnicy projektu z naboru I. mogą brać udział w kolejnym naborze (nabór II.- zajęcia 1.10.2018- 31.08.2019), którego zasady ogłosimy we wrześniu 2018 roku.
5. O przyjęciu do placówki decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo będą miały osoby niepełnosprawne (+ 5 pkt) i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ. doświadczające wielokrotnego wykluczenia społ. (+ 5 pkt). Warunek ten dotyczy każdej listy osobno.
6. Przy rekrutacji brane są pod uwagę wskaźniki, które należy zrealizować zgodnie z zasadami projektu, określające przyjmowaną liczbę osób:
z niepełnosprawnością (2 osoby w ciągu dwóch naborów),
z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., zgodnie z definicją poniżej, wskazanych przez MOPS/sąd opiekuńczy/ kuratora itp. (15 osób w ciągu dwóch naborów),
sprawiających problemy wychowawcze lub/i mających problemy z nauką wskazanych przez pedagoga/psychologa szkolnego lub których rodzic sam zwrócił się o pomoc (28 osób w ciągu dwóch naborów)
7. Sposób rekrutacji zapewnia dostępność dla osób niepełnosprawnych i realizuje zasadę równości szans i niedyskryminacji, zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.
8. O wynikach rekrutacji informujemy:
w dniu ogłoszenia wyników na facebook świetlicy: facebook.com/BezpiecznaTwierdza/
w ciągu jednego dnia roboczego od ogłoszenia wyników: na stronie internetowej Fundacji www.indexdoprzyszlosci.pl
w ciągu jednego dnia roboczego od ogłoszenia wyników: w siedzibie świetlicy i Biura Projektu poprzez wywieszenie listy uczestników projektu- w formie listy unikalnych numerów kandydatów nadanych przy zapisie na listę kandydatów.

§ 5. DANE KONTAKTOWE I MIEJSCE REKRUTACJI
1. Informacje dotyczące zapisów do projektu, samego projektu i wyników rekrutacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 575-350-870:
w dniach 1.09-15.10.2017- od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-17.00,
od 15.10.2017- od poniedziałku do czwartku, w godz. 16.00-20.00.
2. Informacje dotyczące zapisów do projektu, samego projektu i wyników rekrutacji, a także wzory dokumentów rekrutacyjnych i pomoc w ich wypełnianiu można uzyskać osobiście:
w siedzibie świetlicy:
pomieszczenia VII. Liceum Ogólnokształcącego ul. Panewnicka 13,
w dniach 1.09-1.10.2017- w każdy wtorek i czwartek, w godz. 16.00-20.00 lub po wcześniejszym telefonicznym umówieniu,
od 1.10.2017- od poniedziałku do czwartku, w godz. 16.00-20.00.
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu- w siedzibie Biura Projektu, ul. Kopernika 14.
3. W dniu 14 września oraz 21 września, w siedzibie świetlicy przy ul. Panewnickiej 13 (pomieszczenia VII LO) odbędzie się Dzień Otwarty Świetlicy, w godz. 16.00-20.00. W tym dniu można uzyskać informacje o projekcie, pomoc w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych i dokonać zapisu.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI z dnia 1.09

REKRUTACJA

One thought on “Bezpieczna Twierdza

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *